bg0893 000 007 info@adventureteam.bg

Общи условия

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ ОТ АДВЕНЧЪР ТИЙМ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Версия на Общи условия: 01/01.04.2021

Настоящите общи условия са в сила от 01.04.2021 г. и са валидни до тяхната изрична отмяна.

I..ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

Чл. 1. (1) Организатор на организирано туристическо пътуване публикувано на уебсайта www.adventureteam.bg е:

„Адвенчър Тийм България“ ООД с ЕИК 121467862, със седалище и адрес на управление гр. София, с. Кокаляне, ул. „Цар Иван Асен II“ N17, с лиценз за извършване на туроператорска дейност № 4939/05.03.2021 г., (промяна от 05.05.2021 г. касаеща промяна в адреса на управление на дружеството) представлявано от управителите си (заедно и поотделно) Преслав Конов и Ася Конова, наричано за краткост в настоящите общи условия ТУРОПЕРАТОР

(2) Данни за контакт с туроператора:

Интернет адрес: www.adventureteam.bg

Електронна поща: adventureteambg@gmail.com

Телефон: 0893000007 и 0878020080

Фейсбук страница: Adventure Team Bulgaria на уеб адрес

www.facebook.com/adventureteambulgaria

Инстаграм профил: AdventureTeamBulgaria на уеб адрес

https://www.instagram.com/adventureteambulgaria/

II..ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.2. (1) С настоящите Общи условия се уреждат реда и начина, както и общовалидните условия по всички индивидуални договори за предоставянето на услугата организирано туристическо пътуване / туристически пакет с обща цена за групови или индивидуални пътувания.

(2) Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор подписван с всеки един потребител на услугата.

III..ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР

Чл.3. (1) За всяка отделна резервация за туристически пакет страните подписват индивидуален договор.
(2) Страни по индивидуалния договор са туроператора и всяко трето физическо лице индивидуализирано с минимум 2 имена и ЕГН, наричано за краткост в настоящите общи условия ПОТРЕБИТЕЛ.

(3) В индивидуалния договор страните договарят следните параметри:

а) основните характеристики на конкретното туристическото пътуване, за което е направена резервацията:

– дестинацията/дестинациите на пътуването, маршрута и периодите на престой, с посочване на датите, а когато е включено настаняване и броя на включените нощувки;

– вида, характеристиките и категориите на средствата за превоз (ако такива са включени в пакетната цена), местата, датите и часовете на отпътуване и връщане, продължителност на междинните спирания и местата, където те се правят, както и транспортните връзки; когато не е определена точна дата и точен час, туроператорът уведомяват пътуващия за приблизителните дати и часове на отпътуване и връщане;

– местоположението, основните характеристики и когато е приложимо – туристическата категория на местата за настаняване, съгласно правилата на държавата, в която се намира мястото за настаняване;

– предвидените хранения;

.посещенията на обекти, екскурзията/екскурзиите или другите услуги, включени в общата цена, договорена за туристическия пакет ако има такива;

– когато използването от пътуващия на други туристически услуги зависи от ефективната устна комуникация – езика, на който тези услуги ще бъдат извършени;

б) наименование на туроператора извършващ услугата, седалище и адрес на управление, телефонен номер и електронна поща;

в) общата цена на туристическия пакет, посочена в български левове, с изчерпателно изброяване на всички услуги включени в пакетната цена. В договора се описват и всички допълнителни такси, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия с посочване на приблизителния им размер /като например цени на самолетни билети, разходи за гориво в случаи на споделено пътуване, цени на лифтове и други съоръжения, цени на допълнителни екскурзии, цени за вход на посещавани туристически обекти и атракции/

г) условията и сроковете за плащане;

(4) В случай, че за конкретно организирано пътуване са приложими различни от описаните в настоящите общи условия параметри/условия, отнасящи се до:

– минималния брой участници, необходим за провеждане на туристическия пакет, и крайния срок, посочен в чл. 89, ал. 7, т. 1 от Закона за туризма за евентуално прекратяване на договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, в случай че не е набран минималният брой участници;

– информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи;

– възможността пътуващият да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати съответните разходи за прекратяване на договора, или когато е приложимо – изискваните от туроператора стандартни разходи за прекратяване на договора, съгласно чл. 89, ал. 1 – 4 от Закона за туризма;

– информация за условията за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия;

– информация за условията за сключване на доброволен или на задължителен договор за застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт,

то тези параметри/условия се описват в съответния индивидуален договор и се ползват с приоритет пред клаузите на настоящите общи условия.

IV. РЕД И НАЧИН ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 4. (1) С попълване на резервационната форма на потребителят се предоставя пълен и подробен достъп до настоящите Общи условия и Декларация за поверителност чрез хипер линк/уеб връзка в резервационната форма.

(2) Запознавайки се с настоящите Общи условия потребителят може да ги приеме като постави отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия и Декларацията за Поверителност“ и да потвърди резервацията си или да не ги приеме и да прекрати процедурата по резервиране. В случай, че потребителят е поставил отметка в полето „Съгласен съм с общите условия и Декларацията за Поверителност“ и натисне бутона „Резервирай“ след това, се счита, че същият е запознат с Общите условия и Декларацията за поверителност, прочел ги е и ги приема като неизменна част от индивидуалния договор.

(3) Не е възможно (технически ограничено) потребител да направи резервация за предлаганите от туроператора организирани пътувания без да се запознае и без изрично да приеме Общите условия и Декларацията за поверителност.

Чл. 5. (1) Туроператорът получава по електронен път заявка за резервация след като потребителят е приел Общите условия и Декларацията за поверителност чрез поставяне на отметка в съответното поле и е потвърдил намерението си за резервиране на място в организираното от туроператора пътуване чрез натискане на бутона „Резервирай“.

(2) След получаване на заявката туроператорът проверява за наличието на свободни места по избраната програма и в случай, че такива има изготвя Индивидуален договор за всяко отделно организирано туристическо пътуване. Договорът се подписва с квалифициращ електронен подпис от представител на туроператора и в този вид се изпраща на електронната поща на потребителя.

(3) В случай, че потребителят е съгласен с текстовете и условията по индивидуалния договор, същият може да го подпише по един от двата приети от туроператора легални начина за подписване на индивидуален договор:

а) Физическо подписване: след като е получил индивидуалния договор на електронната си поща потребителят го разпечатва на хартиен носител, подписва го физически, сканира го /занснеме го/ и го изпраща обратно на електронната поща на туроператора. В този случай договорът се счита за валиден от датата и часа на получаването му в електронната поща на туроператора.

б) Подписване от разстояние чрез конклудентни действия: Всеки договор има индивидуален и уникален номер. След като е получил индивидуалния договор на електронната си поща потребителят може да го подпише от разстояние чрез конклудентни действия като извърши плащане по посочената в него банкова сметка /или плащане с банкова карта/ и задължително посочи като основание на плащането номера на договора. Така описано плащането може да бъде извършено лично от потребителя или от което и да било трето физическо или юридическо лице в полза на потребителя, стига като основание на плащането да бъде посочен индивидуалният номер на договора. За да се счита, че договорът е подписан от разстояние чрез конклудентни действия е необходимо по него да бъде направено плащане минимум в размер на определеното в същия капаро. Договорът се счита за подписан между страните от датата и часа на постъпване на плащането по банковата сметка на туроператора.

V. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ /СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ДАННИ 1/

Чл. 6. Информацията, предоставена на уеб сайта на туроператора www.adventureteam.bg е актуална и се ползва с приоритет пред всяка друга информация, която може да бъде открита в други източници (интернет, рекламни брошури, радио-реклами и пр.). Пълната предварителна информация съгласно чл. 82 от Закона за туризма задължително е придружена от Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети. Стандартният формуляр е публикуван на сайта на туроператора (под формата на хиперлинк)

VI. РЕЗЕРВАЦИИ

Чл.7. Резервации е възможно да се направят по телефон, факс или интернет, чрез туристически агенции в страната, които имат валиден агентски договор с Туроператора или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна само след подписване на индивидуален договор за туристически пакет /лично или отдалечено по електронен път съгласно чл.84 от Закона за туризма/ и внасяне на депозит /в брой, по банков път или чрез кредитна /дебитна карта и пр./, чийто размер зависи от вида и изискванията на програмата.

VII. НАСТАНЯВАНЕ

Чл.8. (1) Потребителите се настаняват в хотели категория 1, 2, 3, 4 или 5 звезди (стаи с 1, 2, 3 или 4 легла), апарт хотели 1, 2, 3, 4 или 5 звезди (стаи с 1, 2, 3 или 4 легла), хостели, хижи, вили, къщи за гости, кемпери, палатки. При всяка от предложените програми, конкретно е посочен вида на мястото за настаняване, категоризацията когато това е възможно, вида на стаите и начина на настаняване.

(2) Настаняването на потребителите приоритетно се извършва съобразно тяхното желание – например двойки, семейства, групи от приятели пътуващи заедно.

(3) В случай, че не е изразено конкретно желание за настаняване потребителите се настаняват по полов признак – жени с жени и мъже с мъже без оглед на това дали потребителите се познават помежду си.

(4) В случаите когато не е възможно настаняване по полов признак /например в общи спални помещения на хижи и/или по програми, чийто маршрут е със сложна логистика по настаняването поради липса на достатъчно леглова база или други характеристики на местата за настаняване /например бунгала за х 4-ма / 6-ма души/ е възможно потребителите да бъдат настанени в стая с потребители от срещуположния пол. В този случай, във всяка отделна програма, в която това е възможно да се случи потребителите биват надеждно и своевременно уведомявани в писмен вид в самата програма и в индивидуалния договор за туристически пакет.

(5) Когато това е възможно с оглед мястото за настаняване, потребителят може да доплати за самостоятелно настаняване. В този случай това се отразява в индивидуалният му договор.

(6) Настаняването става след 14.00 часа. При възможност настаняването може да стане и по-рано.

(7) Потребителите са длъжни да спазват правилата и вътрешния ред на местата за настаняване.

(8) При ползване на мини бар, телефон или платен канал или каквито и да било други платени услуги, които не са включени в цената на пакета, тези услуги са за сметка на потребителя и същият дължи плащането им съобразно ценоразписите на местата за настаняване.

(9) При повредено имущество собственост на съответно място за настаняване заплащането му се дължи от лицето/лицата причинило повредата, респективно настанено в стаята, в която е възникнало повреждането.

(10) Напитките се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената.

(11) Туроператорът не носи никаква отговорност за дължими от потребителя плащания дължими в хипотезите на алинеи 7, 8, 9 и 10 посочени по-горе.

(12) Туроператорът не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи по време на пътуването. Търсенето на забравени/изгубени вещи се извършва за сметка на потребителя.

VIII. ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ. ВИЗИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ

Чл. 9. (1) За всички потребители по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;

(2) За всички потребители над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония – валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;

– Черна Гора – валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

(3) За лица под 18 г. – валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. За лица под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на цялото пътуване.

(4) Туроператорът не носи отговорност в случаите, в които бъде отказано напускане на страната, респективно влизане в чужда страна, на Потребителя поради изтичане на валидността на личните документи, както и в случаите, когато Потребителят по една или друга причина не може да ги предостави. В този случай всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

(5) Чужди граждани, пътуващи по програми на туроператора, са длъжни да се информират предварително от съответните компетентни органи относно режима за пътуването им по съответната програма и страна.

Чл. 10. (1) За пътувания в държави, в които се изискват визи за български граждани туроператорът съдейства като предоставя всички зависещи от него документи (хотелска резервация, медицинска застраховка, резервация за самолетни/автобусни билети, ваучер и пр.) По искане на потребителя е възможно туроператорът да подготви необходимите документи за кандидатстване за виза пред съответното посолство и да кандидатства по възможност вместо Потребителя. В този случай потребителят заплаща освен съответната визова такса на посолството, така и такса обслужване, която е предварително определена от туроператора. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора изискваните от посолството допълнителни документи, както и да заплати съответните такси, а ако е необходимо и да се яви на лично интервю. Неявяването на личното интервю или отказ да бъдат предоставени определени документи, както и отказ да бъдат заплатени съответните такси към посолството, се считат за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

(2) Издаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено и само на съответното Посолство или консулство и получаването на виза не се гарантират от туроператора. В случай на отказ от страна на посолството за издаване на съответната виза всички направени разходи от потребителя за издаване на виза включително и таксата на туроператора не се възстановяват на Потребителя.

IX. ЗАСТРАХОВКИ

Чл.11 (1) На всички потребители се осигурява застраховка за времето на програмата и същата е винаги включена в пакетната цена на пътуването.

(2) За пътувания в чужбина потребителите се застраховат със застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина” с размер на покритие от минимум 5000 EUR. Застраховката е в сила по време на пътуването извън България. Медицинаската застраховка не покрива застрахователно събитие в резултат на хронични заболявания, всякакъв род стоматологични услуги, както и увреждания на здравето на застрахования в следствие употреба на алкохол и други упойващи вещества. За пътувания в Русия минималното застрахователно покритие на застраховките е 30 000.00 евро.

(3) За пътувания в България потребителите се застраховат с „Туристическа“ застраховка с размер на покритие от минимум 2000.00 лева.

(4) За програми в България, за които е предвидено навлизането в планински и труднодостъпни райони потребителите се застраховат с „Планинска застраховка“, която задължително включва и покриването на разноски по издирване и спасяване с размер на покритие от минимум 2000.00 лева.

(5) За програми в чужбина, за които е предвидено навлизането в планински и труднодостъпни райони потребителите се застраховат с „Планинска застраховка“, която задължително включва и покриването на разноски по издирване и спасяване, а винаги когато това е възможно и покриването на разноски по издирване и спасяване с хеликоптер с размер на покритие от минимум 10000.00 евро.

(6) По искане на потребителя, туроператорът може да го застрахова и от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане, включително и да предложи сключването на застраховка „Отмяна на пътуване“.

Чл.12. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ за задължителна застраховка “Отговорност на туроператора”. Актуалната застрахователна полица, нейното покритие както и контакти със застрахователя може да бъдат видяни в секция „Лицензи“ на уеб сайта на туроператора www.AdventureTeam.bg

X. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.13. (1) Туроператорът носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от негo или от други доставчици на туристически услуги.

Потребителят следва без необосновано забавяне да уведомява туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.

(2) Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на Договора, които се дължат на:

– потребителя

– действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат

– непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

(3) Туроператорът не носи отговорност за услуги извън туристическото пътуване, обект на настоящия Договор, закупени и платени от потребителят по време на пътуването.

(4) В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на потребителя до надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.

(5) За програми, за които е предвидено навлизането в планински терен, водни площи или труднодостъпни райони туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена в случай на неуспешно достигане до крайната точка /например планински връх/ по програмата в следствие на влошени метеорологични условия и/или недостатъчна физическа форма на потребителя или каквато и да била друга причина непозволяваща на потребителя или на цялата група достигането до крайната точка по планираната програма.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 14. Туроператорът се задължава:

(1) Да предостави в съответствие с условия по индивидуалния договор и тези общи услвия туристическите услуги, заплатени от потребителя.

(2) Туроператорът носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет и е задължен да окаже съдействие на пътуващия, в случай че той изпадне в затруднение

(3) По време на изпълнението на всяка програма да носи в себе си оригиналите на всички застрахователни полици, с които са застраховани потребителите по време на конкретното пътуване. При поискване от страна на потребителя туроператорът е длъжен да му предостави полицата в оригинал.

(4) Туроператорът е длъжен да предостави данни и информация за местния представител на туроператора, на звено за контакт или на друга относима по провеждането на програмата служба;

(5) Туроператорът дава правото на потребителя да прехвърли договора за туристически пакет на друг потребител, ако информира писмено за промяната до:

– до 24 часа преди провеждането на програма в България

– до 7 дни преди провеждането на програма в чужбина в съседна на България страна

– до 14 дни преди провеждането на програма в чужбина в несъседна на България страна когато за тази страна не се изисква издаването на виза;

– до 30 дни (или до минимално необходимия срок за изваждане на виза ако той е под 30 дни) преди провеждането на програма в чужбина в несъседна на България страна когато за тази страна се изисква издаването на виза;

(6) Да уведоми писмено потребителя, когато минималния брой участници не е набран и пътуването може да бъде отменено в следните срокове:

– до 48 часа за пътуване в България

– до 72 часа за пътуване в чужбина в съседна на България страна

– до 14 дни преди провеждането на програма в чужбина в несъседна на България страна когато за тази страна не се изисква издаването на виза;

– до 30 дни (или до минимално необходимия срок за изваждане на виза ако той е под 30 дни) преди провеждането на програма в чужбина в несъседна на България страна когато за тази страна се изисква издаването на виза;

Чл. 15. Туроператорът има право:

(1) Да получи от потребителя възнаграждение за предоставените в съответствие с условията по индивидуалния договор и тези общи условия туристически услуги.

(2) Да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителя не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако потребителя е внесъл капаро, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, капарото не се връща.

(3) Да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

(4) Да промени началната дата на пътуването с до 72 часа преди или след първоначално обявената дата на начало на програмата когато причина за това се явява отменен самолетен полет по редовна авиолиния. В този случай туроператорът е длъжен незабавно след узнаването на промяната да информира потребителя. Промяната на началната дата на пътуването в хипотезата на тази алинея не се счита за съществено изменение на договора.

(5) Да промени часа на тръгване при настъпване на обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно потребителя.

(6) Да отмени организираното пътуване преди неговото започване, когато не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяването на пътуването, за което потребителя е уведомен в сроковете, уговорени в настоящият договор. В този случай Туроператорът не носи отговорност и не дължи обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението на Договора.

Чл. 16. Потребителят се задължава:

(1) Да заплати в пълен обем и в установените в индивидуалния договор и настоящите общи условия срокове стойността на туристическите услуги.

(2) При пътуване извън България да осигури необходимите лични документи

/задграничен паспорт, лична карта, виза/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна. В случай, че това задължение не е изпълнено от потребителя и поради неправилно оформена декларация или каквато и да било друга причина потребителят не е допуснат да премине границата на Република България, туроператорът не забавя провеждането на програмата за останалата част от групата и не дължи каквито и да било неустойки на потребителя за непроведеното пътуване.

(3) В случаите когато в дадена програма е предвидено навлизането в планински терен, водни площи или труднодостъпни райони потребителят е длъжен да изпълнява всички указания на туроператора за безопасно придвижване и по никакъв начин да не напуска групата.

(4) В случай на неизпълнение на задълженията описани в ал.3 туроператорът не носи никаква отговорност за последиците, които могат или са възникнали за потребителя от недобросъвестното му поведение.

Чл. 17. Потребителят има право:

(1) Да получи в пълен обем и със съответното качество всички описани в индивидуалния договор и тези общи условия туристически услуги.

(2) Да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми туроператора или туристическия агент. В този случай сроковете за писмено уведомяване на туроператора са както следва:

– до 24 часа преди провеждането на програма в България

– до 7 дни преди провеждането на програма в чужбина в съседна на България страна

– до 14 дни преди провеждането на програма в чужбина в несъседна на България страна когато за тази страна не се изисква издаването на виза;

– до 30 дни (или до минимално необходимия срок за изваждане на виза ако той е под 30 дни) преди провеждането на програма в чужбина в несъседна на България страна когато за тази страна се изисква издаването на виза;

(3) Когато туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на индивидуалния договор, потребителят има право:

– да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към индивидуалния договора или чрез писмено потвърждение изпратено до e-mail адреса на туроператора, или

– да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. В този случай потребителят има правото да получи в пълен размер всички платени до момента суми по договора за индивидуално туристическо пътуване.

(4) Потребителят уведомява туроператора за решението си по горната алинея в 7 (седем) дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.

(5) В случай, че потребителят не е уведомил туроператора за решението си по ал.3 в срока по ал.4 на настоящия член, то се счита, че решението за съществена промяна в параметрите на програмата е прието от потребиля.

XII. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОТСТЪПКИ

Чл. 18. Цените са пакетни, съгласно предложените програми. Към всяка програма изчерпателно са посочени услугите, които са включени в пакетната цена. Всички услуги като, но не ограничаващи се до самолетни билети, входове и билети за туристически атракции, изхранвания, напитки, трансфери и други, които не са изброени като включени в цената на пакетната услуга следва да се разбират като не включени в цената. Когато това е възможно, приблизителната стойност на тези услуги се упоменава от туроператора срещу всяка една от тях.

(2) Плащането се извършва в лева по посочена от туроператора в индивидуалния договор банкова сметка или алтернативни, посочени от туроператора разплащателни методи като плащане по Revolute или други електронни портфейли, дебитна/кредитна карта, ИзиПей, epay, в брой и всеки друг незабранен от закона начин на разплащане. За всяко извършено плащане туроператорът издава фактура, респективно касов бон при плащане в брой.

(3) Сроковете за плащане по направени резервации са както следва:

а) Капаро:

– срока за плащане на капаро е до 5 календарни дни считано от датата на резервацията

– в случай, че резервацията е направена по-малко от 5 дни преди провеждане на програмата потребителят следва да заплати цялата сума по туристическия пакет

– за програми, чието цялостно изпълнение е в рамките на до 24 часа, и в които не е предвидена нощувка не се заплаща капаро. За участие в тези програми потребителят заплаща цялата сума на пакетната услуга.

– размера на капарото е определен индивидуално за всяка отделна програма.

б) междинни и окончателни плащания:

– окончателното плащане по програми с място на провеждане в България следва да е постъпило при туроператора най-късно 48 часа преди началото на програмата

– окончателно плащане по програми с място на провеждане в съседна на България страна следва да е постъпило при туроператора най-късно 7 дни преди началото на програмата

– окончателно плащане по програми с място на провеждане в не съседна на България страна следва да е постъпило при туроператора най-късно 30 дни преди началото на програмата.

– при програми с обща пакетна цена над 800.00 лева туроператорът може да въведе условие за междинно плащане/плащания. В този случай размерът на и срокът за междинните плащания се уговаря в индивидуалния договор.

– участникът може да прави междинни плащания в срок и размер по негов избор стига те да са направени преди сроковете за окончателно плащане.

(4) Като основание на направеното плащане потребителят посочва единствено номера на индивидуалния договор сключен между него и туроператора.

(5) Резервацията на потребителя е потвърдена и индивидуалния договор между страните има правно обвързващо действие между тях от момента на постъпване на първото плащане /капаро или окончателно плащане/ при туроператора. В случай, че плащането на капаро, съответно окончателно плащане е постъпило при туроператора след срока описан в настоящия раздел, то последният има право да отмени договора и съответно, в този случай за него се поражда задължението незабавно да възстанови на потребителя направеното плащане.

(6) Туроператорът може да прави индивидуални или групови отстъпки от цената по свое усмотрение. Цената с отразената вече отстъпка се записва в индивидуалния договор с потребителя и има приоритет пред общовалидната и обявена в офертата на туроператора цена.

XIII. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.19. (1) Потребителят има право да прекрати договора във всеки един момент. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

а) при пътуване в чужбина:

 – в размер на капарото описано в индивидуалния договор при отказ от пътуване до 90 дена преди датата на пътуването;

– от 89 до 60 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването съгласно индивидуалния договор;

– от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването съгласно индивидуалния договор;

– 29 или по-малко от 29 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването съгласно индивидуалния договор.

б) при пътуване в България:

– до 8 дни преди датата на пътуването без неустойки;

– 7 или по-малко от 7 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

(2) При анулация на пътуването поради болест, включително Covid-19 или каквито и да било други причини свързани с потребителя се прилагат разпоредбите, сроковете за анулация и дължимите неустойки описани в чл. 19 по-горе.

(3) В случай, че потребителят прекрати своето пътуване през времето на неговото изпълнение по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай потребителят не може да има претенции за връщане на каквато и да било част от стойността на описаните в индивидуалния договор услуги.

(4) В случай, че поради каквато и да е причина, която не зависи пряко от волята и/или контрола и/или влиянието на туроператора (като например отменен или забавен редовен полет, пропусната транспортна връзка, повреда на техническо средство или съоръжение или което и да е друго обстоятелство извън контрола на туроператора) се наложи програмата да бъде удължена след първоначалната предвидена в договора дата на връщане, то всички допълнителни разходи, включително и транспортните такива, които не са изрично отбелязани като включени в цената по пакетната услуга в индивидуалния договор са за лична сметка на потребителя. В този случай потребителят се съгласява, че не може да претендира за каквото и да било възстановяване на направените от него допълнителни разходи.

(5) При неспазване на сроковете за плащане от страна на потребителя, туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки неустойка съгласно описаните в чл.19 срокове и размери.

Чл.20 В случай, че пътуването бъде отменено от потребителя поради причини дължащи се на Covid-19 или други, без значение какви, медицински причини, то се прилагат разпоредбите, сроковете за анулация и дължимите неустойки описани в чл. 19 по-горе.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА СТРАНИТЕ

Чл.21. (1) Когато преди началото на изпълнение на туристическия пакет туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно потребителя.

(a) „Съществени клаузи“ от договора за туристически пакет са: цената, датата на тръгване и пристигане когато тази дата не се дължи на отменен/променен полет на редовна авиолиния в интервал от 72 часа преди или след първоначално определената дата за начало/край на програмата, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване, специфичните изисквания на потребителя, приети от туроператора, както и други условия, съгласно чл.82, ал.1, т.1 от Закона за туризма.

(б) Замяна на хотела или място за хранене и/или развлечение и/или атракция от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

Чл.22. (1) В този случай потребителят има право:

(a) да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора.

(б) да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

(2) Потребителят трябва да уведоми писмено туроператора с писмо на електронната му поща за своето решение в 5 дневен срок от получаване на уведомлението по предходния член, но не по-късно от 1 ден преди началната дата на пътуването.

(3) Ако потребителят не уведоми писмено туроператора за своето решение в 5 дневния срок по предходната алинея, туроператорът ще счита, че предложените промени са приети и потребителят губи правото си да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

Чл.23. В случай, че потребителят избере по предходната точка да се откаже от договора, той има право да му бъдат възстановени платените от него суми в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.

Чл.24. Туроператорът си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, когато пътната обстановка или поведението на превозвача го налагат.

Чл.25. Туроператорът може да изменя договорените с потребителя места за настаняване, ако, поради независещи от него причини, нощувките при тях са невъзможни. Туроператорът гарантира в такива случаи да ангажира места за настаняване, с равностойни или по-добри условия и разположение.

Чл.26. При организирани групови пътувания туроператорът си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им и/или безопасно протичане.

Чл.27. Туроператорът има право да изменя и други несъществени клаузи от договора, когато интересите на потребителя налагат това.

Чл.28. Потребителя има право да инициира промяна на всяка от клаузите на индивидуалния договор и/или на настоящите общи условия. В случай, че по предложената от потребителя промяна бъде постигнато съгласие с туроператора промяната се отразява в индивидуалния договор и има приоритет пред всички останали договорки и/или настоящите общи условия.

XV. РЕКЛАМАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Чл.29. Всички рекламации трябва да бъдат предявени от туриста на мястото на нарушението или без необосновано забавяне пред туроператора или негов представител. Потребителят съставя протокол, в който се описват оплакванията му и те се предявяват на туроператора.

Чл.30. Туроператорът е длъжен да предприеме всички разумни мерки за констатиране и отстраняване на несъответствието между предоставената от него услуга и уговореното в Договора за туристически пакет.

Чл.31. В случай, че потребителят не е удовлетворен, туроператорът му предоставя възможност да потърси компенсация – чрез рекламация в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието.

Чл.32. Потребителят следва да предостави на туроператора писмена рекламация, екземпляр от договора и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.

Чл.33. Туроператорът се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.

Чл.34. Туроператорът не носи отговорност за вреди на потребителя, в следствие на несъответствия между договора за туристически пакет и предоставената услуга, ако:

– не е бил уведомен от потребителя в описаните срокове;

– е бил уведомен, но е отстранил несъответствието, преди да произтекат каквито и да е вреди за потребителя

– отстраняването на несъответствието е било свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги

– когато липсата на съответствие се дължи на пътуващия.

Чл.35. При спор между страните, туроператорът поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за компенсации на потребителя. Ако потребителят не е удовлетворен от рекламацията, може да се обърне към следните институции за алтернативно разрешаване на спорове:

•Комисия за защита на потребителите, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, e-mail: adr.sofia@kzp.bg

•Електронната платформа на Европейската комисия за онлайн решаване на потребителски спорове, която е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr.

Чл.36. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.

XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. (1) Отношенията между страните по тези общи условия както и по индивидуалният договор може да бъде изменяни, допълвани или анулирани само с двустранни писмени анекси.

(2) Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при e-mail кореспонденция, ако тя бъде отправена до следните адреси и координати:

(а) за туроператора: на посочените в чл. 1, ал.2 данни за контакт на туроператора

(б) за потребителя – посочените от потребителя в резервационната форма към съответната програма данни за контакт.

Чл. 38. (1) За някои програми се изисква подходяща физическа форма/кондиция и/или специални знания и умения от страна на потребителя. Подписвайки индивидуалния договор за участие в такава програма потребителят декларира, че отговаря на всички изисквания за физическа форма/кондиция и притежава нужните знания и умения за пълноценно участие в програмата.

(2) За някой програми се изисква наличието на специфична лична екипировка. Когато съответната програма изисква подобна екипировка туроператорът се задължава изчерпателно да изброи същата в индивидуалния договор подписан между страните или да я изпрати като файл в допълнителен списък на e-mail адреса на потребителя. Подписвайки индивидуалния договор за участие в такава програма потребителят декларира, че притежава необходимата лична екипировка, респективно, че ще си набави същата до започване на програмата, и че тя отговаря, респективно ще отговаря на нужните стандарти и условия на туроператора за пълноценно участие в програмата.

(3) В случай, че в хода на провеждане на програмата бъде установено от туроператора, от негови представители или от местни екипи и/или партньори на туроператора, че даден потребител не отговаря на изискванията по предходните алинеи 1 и/или 2, то туроператорът има правото да прекрати участието му в програмата като в този случай не дължи никакви неустойки, връщане на платени суми или компенсации за щети.

Чл.39. (1) За програми, за които е предвидено навлизането в планински терен, водни площи или труднодостъпни и/или особени по характеристика райони туроператора и/или негови представители и/или негови партньори, може да поиска от потребителя подписването на изрична декларация за самоотговорност от една страна и за отказ от търсенето на каквато и да било отговорност от туроператора и трети страни за живота и здравето на потребителя. При програми, които предвиждат изкачването на планински върхове с надморска височина до 4500 метра декларацията се подписва собственоръчно от участника с посочване на егн, дата и място на подписването на декларацията. При програми, които предвиждат изкачването на планински върхове с надморска височина над 4500 метра декларацията следва да бъде заверена нотариално.

(2) Непредоставянето, респективно неподписването на декларацията от страна на потребителя тогава, когато такава му е изискана от туроператора и/или негови представители и/или негови партньори се счита за отказ от пътуване от страна на потребителя. В този случай се прилагат разпоредбите на настоящите общи условия за отказ от пътуване от страна на потребителя и дължимите от него неустойки съобразно момента на отказа от пътуване.

Чл. 40 (1) С цел гарантиране на здравето на участниците в експедиции за изкачванията на планински върхове и височини над 4500 метра надморска височина, организирани от „Адвенчър Тийм България“ ООД, се въвеждат изисквания за доказване на наличието на функционално и здравостловно състояние позволяващо безопасното от медицинска гледна точка участие в тези експедиции.

(2) За участници между 18 и 60 навършени години към датата на провеждане на експедицията доказването на наличието на функционално и здравостловно състояние позволяващо безопасното от медицинска гледна точка участие в експедицията става с попълването и подписването на декларация за самоотговорност по чл.39, ал.1, предоставена от организатора на участника в срок до 2 месеца преди датата на заминаване.

(3) За участници навършили или навършващи между 60 и/или 64+ години към датата на провеждане на съотнетната експедиция, потвърждението на резервацията за участие в групата се извършва след предоставяне на положително медицинско становище в следствие на извършен Кардио-пулмонален тест с натоварване.
Допълнително участникът попълва и подписва декларация за самоотговорност по чл. 39, ал.1, предоставена от организатора на участника в срок до 2 месеца преди датата на заминаване.

Чл.41. (1) Туроператорът има право да заснема на фото и видео кадри провежданите от него програми.

(2) С приемането на настоящите общи условия потребителят декларира, че е съгласен да бъде фотографиран и заснеман на видео по време на провежданите програми. Всички кадри заснети от туроператора или негови представители са с изключителни авторски права на туроператора и има право да ги използва неограничено като ги публикува за свои цели на интернет сайта си както и във всички поддържани от последния профили в социални медии в интернет.

(3) Потребителят може да откаже да бъде заснеман по време на провежданите от туроператора програми. За целта е необходимо да уведоми писмено туроператора преди започването на програмата.
Чл.42. В някой от програмите си туроператорът може да покани за участие специални гости (известни/публични личности). В този случай участието на специалните гости в програмите на туроператора са изцяло за негова сметка и по никакъв начин разходите за участието на подобни специални гости не са и не могат да бъдат част от цената на пакета, която потребителят заплаща за участие в съответната програма. Туроператорът не носи никаква отговорност, включително и финансова, в случай, че обявеният по някоя от програмите специален гост не вземе участие в същата без значение на причината довела до отказ от участие.
Чл.43. Програмите организирани от туроператора като цяло не са подходящи за лица с ограничена подвижност и бременни жени след 8-ма гестационна седмица.
Чл.44. В програмите организирани от туроператора не се допускат домашни любимци без значение от техния вид и размер.

Преслав Конов Ася Конова
Управител Управител
„Адвенчър Тийм България“ ООД „Адвенчър Тийм България“ ООД