bg0893 000 007 info@adventureteam.bg

Туристически пакети формуляр 2

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ДАННИ 2 – СВЪРЗАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Стандартен формуляр за предоставяне на информация при предоставяне на свързани туристически услуги по смисъла на § 1, т. 68а, буква „а“ от допълнителните разпоредби, когато договорите се сключват при едновременното физическо присъствие на търговец, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги (различен от превозвач, който продава двупосочен билет), и пътуващия

Когато след избирането и заплащането на една туристическа услуга резервирате допълнителни туристически услуги за своето пътуване или ваканция чрез нашето дружество „Адвенчър Тийм България“ ООД, няма да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302. Следователно нашето дружество „Адвенчър Тийм България“ ООД  няма да носи отговорност за точното изпълнение на отделни туристически услуги. При проблеми се обърнете към съответния доставчик на услугата.

Когато резервирате допълнителни туристически услуги по време на същото посещение или контакт с нашето дружество „Адвенчър Тийм България“ ООД, туристическите услуги ще станат част от свързана туристическа услуга. В този случай дружеството „Адвенчър Тийм България“ ООД разполага в съответствие с изискванията на правото на ЕС с осигурена защита за възстановяване на Вашите плащания към дружеството „Адвенчър Тийм България“ ООД за услуги, които не са изпълнени поради несъстоятелността на дружеството „Адвенчър Тийм България“ ООД. Моля обърнете внимание, че това не осигурява възстановяване на плащания в случай на несъстоятелност на съответния доставчик на услугата. Моля обърнете внимание, че в случаите, когато плащането Ви е изпратено директно към съответния доставчик на туристическа услуга, нашето дружество „Адвенчър Тийм България“ ООД  не носи отговорност за възстановяване на извършеното плащане в случай на несъстоятелност на доставчика на услугата.

Дружеството „Адвенчър Тийм България“ ООД се ползва със защита при несъстоятелност в застрахователно акционерно дружество „ЗК Евроинс“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, тел.: 0700 17 241, факс: 02/4895 526, e-mail: office@euroins.bg

Забележка. Тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от дружеството „Адвенчър Тийм България“ ООД, които могат да се изпълняват въпреки несъстоятелността на „Адвенчър Тийм България“ ООД. Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

 

ТУРОПЕРАТОР:                                                                                                                               ПОТРЕБИТЕЛ: