Общи условия

О Б Щ И    У С Л О В И Я

ЗА ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ В ЕКСКУРЗИИ И

ДРУГИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТУРОПЕРАТОРА

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. „Файв Елементс Турс“ ООД, с ЕИК 204336922, със седалище и адрес на управление в обл. София, с. Мърчаево, ул. „Цар Симеон I“ № 41, както и с офис в гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 112, ет. 2, офис 3, представлявано от Йордан Конов в качеството му на управител, с удостоверение за регистрация на туроператорска и туристическа агентска дейност № РК-01-7676 / 29.03.2017 г. и сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” съгласно изискванията на чл.97 от ЗТ със застрахователна полица N: 080003570, издадена от ЗАД „Далл Богг: Живот и Здраве” АД – гр. София 1000, бул. „Г. М. Димитров” N: 1

Интернет адрес: www.adventureteam.bg

Електронна поща: info@adventureteam.bg

Телефон: 0893 000 007; 0877 755 872;

Адрес за кореспонденция: обл. София-град, общ. Столична, гр. София, п.к. 1421, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 110, ет. 2, офис 6;

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 2. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Туроператора и неговите Потребители/Клиенти (участници в организирани пътувания и събития) по повод сключване на договор за участие в екскурзия или друга предлагана туристическа услуга.

Чл. 3. Всеки потребител декларира, че е съгласен с правилата за защита на личните данни и настоящите Общи условия за ползване на сайта и се задължава да ги спазва, че доброволно предоставя на „Файв Елементс Турс” ООД необходимите лични данни с цел сключване на договор, счетоводна отчетност и осъществяване на услугата.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 4. (1) За да закупите услуга от Туроператора, Вие трябва:
(2) Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
(3) Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
(4) Да посочите точен и валиден телефон и/или електронен адрес (e-mail);
(5) Да платите капаро/пълната цена за резервация на услугата, което означава и съгласие с цената и условията на услугата;
(6) Да се явите на определения ден (дата) и в определения час, за да можете да се възползвате от услугата;
(7) Да спазвате българското законодателство, приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
(8) Да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени права;
(9) Да не се представяте за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не сте упълномощен да представлявате, или по друг начин да заблуждавате трети лица, относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Чл. 5. (1) „Файв Елементс Турс” ООД може да отправи предложение за продажба на Услуга от разстояние чрез следните средства за комуникация от разстояние:
(2) адресирани и неадресирани печатни материали;
(3) писмо до потребителя;
(4) радио, телевизия или видеотекст;
(5) електронна поща;
(6) интернет;
(7) телефон или факс;
(8) други средства, незабранени от закона.

Чл. 6. (1) Сключването на договор за продажба на услуги от разстояние се осъществява през интернет страницата на „Файв Елементс Турс” ООД – www.adventureteam.bg и резервационната система там. Резервация за участие в събитие/пътуване може да се направи и с лично съобщение на фейсбук страницата на организатора с уеб адрес: https://www.facebook.com/AdventureTeamBulgaria/.  Освен при изрично изискване от страна на Клиента, договор на хартиен носител не се предоставя. Разходите (пощенски, транспортни) по получаването на договор на хартиен носител при направено изрично искане от Клиента са за негова сметка.
(2) Потребителят декларира, че е съгласен договора за продажба на услуги да се счита за подписан от него с акта на внасяне/плащане на капаро от негова страна по посочена от туроператора банкова сметка и в размер уговорен предварително от стойността на пакета или на заявените услуги /ако не е упоменато друго/. Договора се счита за подписан и ако внасянето/плащането на капарото е извършено от друго лице над 18 г., което при извършване на плащането задължително е посочило в основанието на платежното нареждане по коя фактура и/или за кое лице се отнася извършеното плащане.
(3) При резервиране на услуга, Потребителят/Клиентът избира кои допълнителни услуги иска да поръча и заплати, като след извършване на регистрацията си получава на електронната си поща договор и допълнителни указания относно избраната от него услуга.

IV. РЕЗЕРВАЦИИ

Чл. 7. (1) Резервации е възможно да се направят по телефон, факс или интернет, чрез туристически агенции в страната, които имат валиден агентски договор с Туроператора или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна само след подписване на Договор за организирано пътуване /лично или по електронен път съгласно чл.82 ал.4 и ал.5 от Закона за туризма/ и внасяне на депозит/капаро в брой/по банков път или чрез кредитна /дебитна карта и пр./, чийто размер зависи от вида и изискванията на програмата.
(2) Информацията, предоставена в офисите на Туроператора или на неговия уеб сайт е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде открита в други източници (интернет, рекламни брошури, радио-реклами и пр.)

Чл. 8. Документи необходими за пътуването:
(1) Потребителят е длъжен да следи за валидността на личните си документи, с които ще пътува в страната или извън нея, както и да подготви необходимите пълномощни в случай, че няма навършени 18 години и пътува извън страната без придружаването на родителите си. Чужди граждани, пътуващи по програми на Туроператора, са длъжни да се информират предварително от съответните компетентни органи относно режима за пътуването им по съответната програма и страна.
(2) Туроператорът не носи отговорност в случаите, в които бъде отказано напускане на страната на Потребителя поради изтичане на валидността на личните документи, както и в случаите, когато Потребителят по една или друга причина не може да ги предостави. В случай, че Потребителят е влязал в страната с някакво превозно средство, то за да я напусне, той е длъжен да остави същото на митнически паркинг, в противен случай може да му бъде отказано напускането на страната, за което Туроператора.не.носи.отговорност.
(3) За пътувания в държави, в които се изискват визи за български граждани Туроператорът съдейства като предоставя всички зависещи от него документи (хотелска резервация, медицинска застраховка, резервация за самолетни/автобусни билети, ваучер и пр.) По искане на Потребителя е възможно Туроператорът да подготви необходимите документи за кандидатстване за виза пред съответното посолство и да кандидатства по възможност вместо Потребителя , като за целта Потребителят заплаща освен съответната визова такса на посолството, така и такса обслужване, определена от Туроператора, която може да варира в зависимост от конкретния случай. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора изискваните от посолството допълнителни документи, както и да заплати съответните такси, а ако е необходимо и да се яви на лично интервю. Неявяването на личното интервю или отказ да бъдат предоставени определени документи, както и отказ да бъдат заплатени съответните такси към посолството, се считат за отказ от пътуването по вина на.Потребителя.
(4) Издаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено и само на съответното Посолство или консулство и получаването на виза не се гарантират от Туроператора. В случай на отказ от страна на посолството за издаване на съответната виза всички направени разходи от Потребителя за издаване на виза включително и таксата на Туроператора не се възстановяват на Потребителя.

V. ЦЕНИ, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9. (1) Цените са пакетни, предварително обявени и валидни към определена дата, като за всяка програма предварително е обявено какво точно е включено и всичко, което не е описано като включено, следва да се счита като невключено. Пакетните цени не включват такса гориво и други променливи компоненти, които се обявяват предварително в информацията, която се предоставя на Потребителя.
(2) Плащането се извършва в български левове. Плащането може да с дебитна/кредитна карта, по банков път по сметката на Туроператора или друг начин, като Потребителят е длъжен да се увери, че заплатената от него сума е постъпила при Туроператора в изисквания.от.съответната.програма.срок.
(3) Размера на капарото за потвърждение на регистрацията е индивидуално определен за всяко конкретно събитие/пътуване и е посочен към информацията за конкретното събитие/пътуване.  Капарото се заплаща в момента на сключване на Договора за организирано пътуване/събитие или в посочения.в.Договора.срок.
(4) Окончателното плащане се извършва в сроковете посочени в договора.
(5) Промени в стойността на пътуването могат да бъдат правени от Туроператора в следните случаи: покачване на стойността на транспортните разходи, в това число на горивата, изменение в размера на таксите, свързани с ползването на договора като такса гориво, пристанищни и летищни такси, митнически и визови такси и други, промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличението на стойността на пътуването трябва да съответства на изменението на съответните разходи, като начинът на изчисляване е пропорционален на увеличената стойност на посочените разходи.
(6) Туроператорът си запазва правото да предоставя ваучери за намаление от цената на участници в програмата.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.10. Туроператорът се задължава:

(1) Да предостави на Потребителя туристическите услуги, които са предмет на Договора за организирано пътуване и заплатени от Потребителя.
(2) Да осигури на Потребителя задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави предварително общите правила и условия на съответното застрахователно дружество и оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването (лично или по електронен път) в случай, че Потребителят закупува пакетно пътуване. В случай, че Потребителят закупува само хотелско настаняване или друга туристическа услуга, която не е част от пакетно пътуване, то Туроператорът му предоставя възможност за сключване на същата застраховка срещу допълнително заплащане.
(3) В случай, че събитието/програмата се осъществява на планински терен в Р. България, да застрахова клиента за времето на провеждане на пътуването/събитието със застраховка „Планински туризъм“  с премия от 1000.00 лева и основно покритие: 1. Медицински разноски за извършените парични разходи, във вид на оказана медицинска помощ при настъпило застрахователно събитие. Тези разходи трябва да са настъпили до 30 дни от датата на злополука и до 15 дни от акутно заболяване. 2. Разходи по издирване, спасяване и транспортиране, които да се възстановяват от застрахователя на база действително извършените разходи директно на Планинска спасителна служба, съгласно подписано споразумение между застрахователя и ПСС при БЧК. Застраховката следва да покрива и разходи за транспортиране на тялото/тленните останки на застрахования от ПСС до контактната точка със специализиран автомобил.
(4) Да спазва правилата за съхранение на личните данни. Предоставянето им на трети страни се допуска единствено в случаите, когато това е необходимо на партньори, с които Туроператорът има договорени взаимоотношения за изпълнение на услугите заявени от Потребителя.
(5) Да извърши качествено и с грижата на добър търговец избраната/ите от Потребителя/Клиента.услуга/и.
(6) Да уведоми Потребителя незабавно в случай на направена значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването, като Потребителят се задължава в срок от 3 дни след получаването на уведомлението да приеме или откаже направените промени. В случай, че Потребителят откаже да приеме направените промени, то Туроператорът му предлага друго пътуване при адекватни условия, а Потребителят има право да се откаже от Договора без да дължи неустойки и обезщетение и Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в рамките на 3 работни дни от получаването на уведомлението от страна на Потребителя без направените фактически разходи (за визи и др.). Промяната на транспортното средство (самолет, автобус и пр.), хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без това да води до промяна в цената не се счита за значителна промяна на Договора.
(7) Да предостави на Потребителя и възможност за сключване на застраховка „Отказ от пътуване” срещу съответното допълнително заплащане.
(8) Се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато същата информация е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация. В този случай „Файв Елементс Турс” ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Чл. 11. Туроператорът има право:
(1) Да се откаже от Договор за организирано пътуване без да носи отговорност в случаите, когато Потребителят не извърши плащанията в срока указан му в Договора за организирано пътуване и настоящите Общи условия, като плащанията се удостоверяват със съответните платежни документи включително и в случаите, когато Потребителят е извършил плащане на депозит, но не е доплатил на 100% в срок, като в този случай се счита, че Потребителят доброволно се е отказал от пътуването и депозитът му не се възстановява.
(2) Да прави изброените по-долу промени в програмата, като страните изрично се съгласяват, че същите не представляват значителни промени по смисъла на Закона за туризма, а именно:
-да промени часа и мястото на заминаване и/или връщане;
-да замени превозното средство с друго от същата или по-висока категория, без това да се отразява на крайната цена платена от потребителя;
-да промени последователността на отделните елементи от Програмата;
-да прекъсне провеждането на Програмата във всеки един момент в случай на рязко влошаване на метеорологичната обстановка или други форсмажорни обстоятелства излагащи на риск живота и здравето на потребителя и провеждането на самата Програма като цяло.
(3)  Да запазва информация и материали, разположени на сайта www.adventureteam.bg.
(4) Да публикува снимки и видео материали с участниците взели участие в предварително обявена програма от Туроператора в интернет страницата www.adventureteam.bg, както и на фейсбук страницата на организатора с уеб адрес: https://www.facebook.com/AdventureTeamBulgaria/.
(5) Да предоставя ваучери за намаление от цената на обявена вече програма за организирано туристическо пътуване.

Чл. 12. Потребителят/Клиентът се задължава:
(1) Да си осигури необходимите валидни лични документи за пътуване в страната и чужбина, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна, както и съответните нотариалнозаверени разрешения за пътуване извън страната в случай, че пътуващото лице е под 18 години и е непридружавано от двамата родители.
(2)  Да заплати в пълен размер и съгласно сроковете, указани в Договора за организирано пътуване и настоящите Общи условия стойността на заявените туристически услуги.
(3) Да спазва законите на страната, в която се провежда съответното събитие/пътуване.
(4) Да премине съответната профилактика съгласно международните медицински стандарти в случай, че ще пътува в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания.
(5) По време на провеждане на съответното пътуване/събитие да спазва разпоредбите и указанията на представителите на Туроператора.

Чл.13. Потребителят има право:
(1) Да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор за организирано пътуване на трето лице, което отговаря на изискванията за пътуването в срок до 15 дни преди датата на пътуването. В този случай двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването, а третото лице декларира, че е съгласно да приеме прехвърлянето и е съгласно изцяло с условията на договора и приложенията към него, както и че е предварително запознат с информацията относно пътуването. Прехвърлянето не може да бъде извършено в случаите, когато контрагентите (превозвачи – авиокомпании, автобусни компании и др.) на Туроператора не позволяват смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.
(2) По всяко време да иска и получава информация, за Програмата, за която се е записал.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл.14. (1) В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира Потребителя за надлежно доказаните вреди.
(2) Когато отговорността на Туроператора или контрагентите за вреди, причинени на Потребителя от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите е ограничена от международни договори, то отгворността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
(3) В случай на Over booking /презапълване капацитета на хотела/мястото за настаняване от страна на Хотелиера и невъзможност от страна на същия да настани Потребителя в предварително резервирания хотел/място за настаняване, на Потребителя ще бъде предложен алтернативен хотел/място за настаняване със същата категория или по-висока, в същия курорт/район и имащ същите удобства. В този случай Туроператорът не носи отговорност за подобни действия от страна на партньора/хотелиера. В случай, че Потребителя откаже предложената му на място алтернатива, същият няма право да претендира за възстановяване на каквито и да е суми от Туроператора. Отговорността за претърпени вреди и пропуснати ползи при отказ за настаняване от страна на Потребителя са за сметка на Потребителя.
(4) Туроператорът е длъжен да уведоми Потребителя относно изискванията за минимален брой туристи и краен срок за набирането им по съответната програма, като има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение на Договора, като връща на Потребителя заплатените от него суми без направените фактически разходи (за платени застраховки, глоби за върнати билети, визови такси и пр.), като тези разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
(5) Туроператорът не носи отговорност по неизпълнението или неточното изпълнение на настоящия договор в случаите, когато:
– причините се дължат на Потребителя, включително правонарушения или други при неспазване на законите на дадена страна, връщане от Граничните власти, което е провокирано от виновно поведение на.Потребителя;
– има налице действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
– ако Потребителят по своя вина закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнението на Договора за организирано пътуване;
–  форсмажорни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени или избегнати от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията.

VIII. ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ/СЪБИТИЕ. ЕДНОСТРАНЕН ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ПЪТУВАНЕ СЪБИТИЕ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИК.

Чл. 15. (1) В случай, че събитие бъде отменено от туроператора поради недостатъчен брой записали се участници или поради друга причина като, но неограничаваща се до: влошаване на метрологичните условия, отмяна или непотвърждение на резервация от страна на мястото за настаняване предвидено за пътуването/събитието, то туроператорът дължи връщане на 100% от платените от участниците суми в срок от 5 работни дни. Минималният брой участници необходими за провеждане на събитието е посочен във всяко индивидуално събитие/обявление за пътуване.
(2) Организаторът не дължи връщане на цялата или каквато и да е част от цената, в случай, че съответно събитие/програма започне, но бъде прекъсната/неосъществена напълно поради рязко влошаване на метеорологичната обстановка или други форсмажорни обстоятелства излагащи на риск живота и/или здравето на участниците и провеждането/завършването на самото пътуване/събитие като цяло.

Чл. 16. (1) Участникът има право по всяко време да заяви писмено, че едностранно прекратява договора и се отказва от чустие в събитието/пътуването, като изпрати уведомлението си до туроператора на посочените в уебсайта му www.adventureteam.bg данни за контакт.
(2) В случай, че уведомлението по предходната алинея е направено в срок до 60 или повече дни преди пътуването/началото на събитието туроператорът дължи връщане на 100% от платените от участника суми в срок от 5 работни дни. Туроператорът не дължи връщане на симу платени и/или дължащи се на неустойки по анулирани самолетни, фериботи, автобусни билети или други вече платени разходи като разходи по резервации, разходи за анулирани резервации и други такси. В случай, че такива плащания се дължат за издадени вече самолетни, фериботни, автобусни и пр. билети или визи и др., които са част от стойността на пътуването, туроператорът ги прихваща от платената от участника сума и дължи връщане на разликата в срок от 5 работни дни.
(3) В случай, че уведомлението по чл. 16, ал.1, е направено в срок между 59 и 31 дни от датата на провеждане на събитието/пътуването, то участникът няма право да претендира връщане на вече платеното капаро. В този случай туроператорът е длъжен в срок от 5 работни дни да възстанови на участника разликата от цялата платена до момента сума до определеното за съответното събитие капаро.
(4) В случай, че уведомлението по чл. 16, ал.1, е направено в срок между 30 и 15 дни от датата на провеждане на събитието/пътуването, то участникът няма право да претендира връщане на вече платеното капаро. В този случай туроператорът е длъжен в срок от 5 работни дни да възстанови на участника половината от разликата от цялата платена до момента сума до определеното за съответното събитие капаро.                                                                .
(5) В случай, че уведомлението по чл. 16, ал.1, е направено в срок 14 или по-малко дни от датата на провеждане на събитието/пътуването, то участникът няма право да претендира връщане на вече платени суми.                                                                                   .

IX. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 17. (1)  Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор се решават с взаимното съгласие на страните. В случай, че не може да бъде постигнато съгласие, то споровете се отнасят за разрешаване към съответния компетентен български съд.
(2) В случай, че по време на пътуването Потребителят установи факти по неизпълнението или неточното/непълното изпълнение на условията по настоящия Договор, то той се задължава незабавно и единствено в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на място и Туроператора с оглед свооевременното предприемане на съответните мерки, които да удовлетворят и двете страни.
(3) В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок до 14 дни от завръщнето си в офисите на Туроператора или по електронен път. В този случай Потребителят е длъжен да предостави протокол-рекламация, подписан от страна на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставил туристическата услуга и от самия него. Без наличието на такъв протокол-рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да било претенции към Туроператора. След предявяването на рекламацията Туроператорът е длъжен да уведоми Потребителя за своето становище до 30 дни от депозирането й заедно с протокола.
(4) В случаите, когато Потребителят сам прекрати пътуването по време на времетраенето му или пътуването бъде прекратено преждевременно по вина на Потребителя (непристойно поведение, неспазване на местни закони или др.), то той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да било суми и сам урежда завръщането си до началната точка на пътуването си.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. Потребителят, приемайки общите условия за записване и участие в екскурзии и други програми организиране от Туроператора, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. По силата на регистрацията си в сайта Потребителят изразява изричното си съгласие да предостави личните си данни, както и същите да бъдат ползвани за целите, посочени по-горе.

Чл. 19. Потребителят дава своето съгласие www.adventureteam.bg да съхрани неговите лични данни.

“ФАЙВ ЕЛЕМЕНТС ТУРС” ООД е  регистриран администратор на лични данни с идентификационен номер 429232 в Електронния регистър на администраторите на лични данни поддържан от Комисията  за защита на личните данни.

ХI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. Настоящите Общи условия влизат в сила от 02.04.2018 г.

Чл. 21. При промяна на настоящите Общи условия „Файв Елементс Турс” ООД се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет в срок до 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила. Когато промените са предвидени в нормативен акт, те влизат в сила от датата на влизане в сила на съответния нормативен акт.